top
dd

Информация за декларацията за съгласие

Уважаеми клиенти,
CINÉ GRAND е глобална филмова компания, основана през юни, 2010 г. от специалисти в развлекателната индустрия с повече от шест десетилетия опит в изпълнението, разработването и управлението на мултиплекси. Сини Гранд ЕООД е търговското наименование на българското дружество опериращо киносалони и заведения към тях в големи търговски центрове.
Сини Гранд ЕООД прилага политика на индивидуален подход в отношенията си с клиентите, съобразно интересите и нуждите на конкретен потребител.
С настоящето, в съответствие с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, бихме искали да ви поканим да се запознаете с Информацията за обработване на лични данни, която посочва как се обработват Вашите данни и какви са правата Ви във връзка с обработване на личните Ви данни (Информацията за обработване на лични данни е налична на интернет страницата на Сини Гранд ЕООД [Декларация за поверителност] или на хартиен носител на адреса ни за управление или в партньорските ни обекти, където се реализират продукти на Сини Гранд ЕООД.
Бихме искали да получим съгласието Ви да обработваме личните Ви данни за конкретните цели, посочени в настоящата декларация, за да може да Ви предлагаме продукти и услуги съобразно Вашите потребности.
Бихме искали да Ви уведоми за Вашето право да оттеглите съгласието си.
С подписването тази Декларация за съгласие потвърждавате, че личните Ви данни, предоставени на Сини Гранд ЕООД (или негови правоприемници) от Вас или от други администратори на лични данни, ще бъдат обработвани на хартиен и/или електронен носител съгласно Информацията на обработване на лични данни.

СЪГЛАСИЕ

Име, презиме и фамилия:
ЕГН или Дата на раждане:
С настоящото декларирам, че предоставям доброволно личните си данни на Сини Гранд ЕООД и давам изричното си, информирано и недвусмислено съгласие Сини Гранд ЕООД, да обработва личните ми данни за целите, посочени в настоящата Декларация за съгласие. Известно ми е, че с посочване на отговор "Да" се съгласявам да предоставя възможност на Сини Гранд ЕООД личните ми данни да бъдат обработвани за долупосочените цели:
Предоставяне на лични данни на Сини Гранд ЕООД:
За целите на изпълнение на сключените договори за продажба и доставка на стоки и услуги:
ДА
Освен: имейл не телефон не
Директен маркетинг на продукти и услуги, предоставяни от Сини Гранд ЕООД:
Възможност за предлагане на стоки и услуги, информация относно промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически цели, чрез някой от следните канали:
ДА
Освен: имейл не текстови съобщения не телефон не
Потвърждавам, че преди подписване на настоящата Декларация за съгласие съм се запознал с Информацията на обработване на лични данни на Сини Гранд ЕООД. Уведомен/а съм от Сини Гранд ЕООД, че имам право по всяко време да оттегля настоящото съгласие във връзка с всички или някоя от горепосочените цели, като подпиша писмена декларация в офис на Сини Гранд ЕООД или я изпратя от предоставяния в настоящата декларация имейл до bg.office@cinegrand.com Настоящото съгласие отменя всички мои предходни съгласия във връзка с обработване на личните ми данни за целите, посочени в настоящата Декларация.
Дата:
Подпис:

Съгласен съм Не съм съгласен