„УАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА iPhone 14. Купи двойно меню Cine Grand“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„УАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА iPhone 14. Купи двойно меню Cine Grand“

I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоционалната кампания „УАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА iPhone 14. Купи двойно меню Cine Grand“

/Промоцията/ се организира и провежда от

"СИНИ ГРАНД" ЕООД, София, България - ул. "Съборна" 2А, ет. IV,  BG201720608, МОЛ Амитабх Вардхан /Организатор/. 

1. Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта cinegrand.bg в категория Промоции, откъдето правилата са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

2. С покупката на Двойно меню Cine Grand пуканки 6л или начос Large с две безалкохолни 750 мл - Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, или 7Up от обектa, и пускане на касовата бележка, със записани три имена и телефон за връзка на гърба на бележката, в урната на Pepsi в обектите на Cine Grand: Парк Център София и София Ринг Мол, Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила за участие в Промоцията /Официални правила/.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта cinegrand.bg

4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

III. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България само в търговски в обектите на Cine Grand: Парк Център София и София Ринг Мол с поставени рекламни материали за Промоцията /Период на Промоцията/ и предлагащи двойно меню Cine Grand с пуканки или начос с две безалкохолни – 750 ml Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, или 7Up посочени в Приложение 1.

IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда от 01.12.2022г. до 31.12.2022 г., или до изчерпване на участващите продукти в промоцията.

6. Организаторът не гарантира, че Промоцията ще се провежда едновременно във всички обекти посочени в Приложение 1 през целия период на Промоцията. Промоцията ще се провежда само в търговските обекти на Cine Grand: Парк Център София и София Ринг Мол, в които са поставени рекламни материали за Промоцията.   

7. За избягване на всякакво съмнение, Промоцията започва от 00:00:00 на (01) декември 2022 г. и ще продължи до 23:59:59 на (31) декември 2022 г. включително (Период на Промоцията), или до изчерпване на количествата награди в обектите и ще се провежда само в търговските обекти на Cine Grand: Парк Център София и София Ринг Мол, в които са поставени рекламни материали за Промоцията.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

8. Промоцията е отворена за участие на всички граждани на възраст над 16 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите "СИНИ ГРАНД" ЕООД и „Куадрант Бевъриджис” АД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

9. Чрез пускане на касовата бележка, със записани три имена и телефон за връзка на гърба на бележката, в урната на Pepsi, участниците декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът не носи отговорност за невярно декларирана възраст. При установяване участие на лица под 16 г., Организаторът ще изисква потвърждение за участие в Промоцията от страна на участника и от родител/настойник, като служителят в обекта се уверява в участието на родителя/настойника в действията на непълнолетния.

VI. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

10. Pepsi cola, Pepsi Max, Mirinda orange, или 7Up две големи напитки в чаша 750 ml в комбинация с Cine Grand двойно меню (Cine grand кофа пуканки 6л или Cine Grand начос Large), или нарично в Официалните правила Cine Grand двойно меню с две напитки Pepsi Pepsi Max, Mirinda orange, или 7Up 750мл

VII. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

11. С участие в промоцията може да бъде спечелена следната награда на място в обекта: iPhone 14 – 1 бр.

12. Наградата по т.11 е с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС. Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

VIII. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

13. За участие в Промоцията, е необходима покупка на Cine Grand двойно меню пуканки 6л или начос Large с две безалкохолни 750 мл - Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, или 7Up и покупката да бъде отразена на една касова бележка издадена от търговския обект, в който са закупени съответните Участващи продукти. Касовата бележка ще удостоверява извършената покупка и участието в томболата.

14. След това лице желаещо да участва в Промоцията трябва да запише трите си имена и номер на мобилен телефон (08xх 1234567) за връзка върху гърба на касовата бележка отразяваща закупените Участващи продукти и да я пусне в брандираната Pepsi урна поставена след касова зона в търговския обект, в който е извършена покупката.

15. Пускането на касовата бележка в брандираната Pepsi урна след касова зона в участващия търговски обект, дава право за участие в тегленето за определяне на печелившите за наградите описани в т.VI

16. За да увеличи шанса си да спечели, всеки участник може да участва повече от веднъж в Промоцията, спазвайки механизма за участие описан в т.12, т.13 и т.14.

17. Касови бележки, които отразяват закупуване на Участващи продукти неотговарящи на условията за участие описани в т.6., т.12 и т. 13 се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:

18. Всяка касова бележка пусната в брандираната Pepsi урна участва за спечелване само на наградата/наградите определена за промоцията, в чийто обект са закупени Участващите продукти и е пусната касовата бележка. 

19. Участниците, които ще получат награда /Печеливши участници/ ще се определят по следния начин:

19.1. От всички участници пуснали попълнена касова бележка отговаряща на Официалните правила в брандираните Pepsi урни, чрез теглене на случаен принцип ще бъде избран един печеливш /Печеливши участници/ и по две резерви.

19.2. В случай, че при теглене на касова бележка същата се окаже невалидна, по смисъла на т.18 , се изтегля нова касова бележка.

20. Тегленето на Печелившите участници ще се извърши в 5-дневен срок след края на Периода на Промоцията.

21. Резултатите от тегленето на наградите се публикуват на сайта cinegrand.bg до 10 дни след изтегляне на Печелившите участници.

22. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:

22.1. Печелившият участник ще бъде уведомен по телефона в 10-дневен срок от изтеглянето им. Наградата може да бъде получена в срок от 30 (тридесет) работни дни от уведомяване на Печеливш участник.

22.2. Всички награди се доставят безплатно на печелившите Участници след проверка за валидност на указания от тях адрес и документ за самоличност. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

22.3. Награди, които не са получени от Печеливш участник поради причини, за които отговаря съответния Печеливш участник в рамките на 30 работни дни от датата на официалното приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и Печелившият участник губи право да ги получи. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

22.4. Печелившият участник следва да подпише декларация, с която удостоверява, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, Печелившият участник трябва  да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си, като последната веднага му се връща.

22.5. Ако Печеливш участник не представи лична карта, Организаторът си запазва правото да не предоставя награда, за да се избегнат съмнения за злоупотреби.

23. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни срещу паричен еквивалент.

IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

24. Не се допуска заменянето на спечелената награда срещу стойността й в пари; наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна

X. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

25. Наградата ще бъде изтеглена на 05.01.2023г. и ще се предостави на Печеливши участници имащи право да участват в Промоцията и изпълнили механизма за участие в Промоцията описан в т.

26. Касови бележки от Участващи продукти, които са променени, копирани, преправени или по друг начин манипулирани, се считат за невалидни, не дават право на участие, спечелване или получаване на награда.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

27. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на Участващи продукти и/или разпределение на награди

28. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията.

XII. ОТГОВОРНОСТ

29. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

30. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с покупката на участващите продукти в обектите с промоция и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на cinegrand.bg

31. Организаторът не носи отговорност за наличието на Участващи продукти в търговските обекти, в които се провежда Промоцията.

32. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

33. Всички предявени печеливши касови бележки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

34. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградата и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

35. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата, посочена в Официалните правила.

36. Организаторът не носи отговорност за покупка на участващи продукти и опаковки и пусната касова бележка, съдържащи невярна или подвеждаща информация.

37. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

XIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

38. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

XIV. ПУБЛИЧНОСТ.

39. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

XV. ЛИЧНИ ДАННИ

40. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните единствено по повод и за целите на Промоцията. Предоставянето им е доброволно, като с изписването на името си и пускането на касова бележка в брандираните Pepsi урни за участие в Промоцията ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, в т.ч. за предоставянето на наградите. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност във връзка с Промоцията. За Печелившите участници, техни лични данни могат да бъдат предоставяни и на куриери или пощенски оператори, във връзка с доставката на наградите, за което те ще бъдат уведомени при осъществяването на контакт с тях. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни, обработвани от Организатора, както и да оттеглят съгласието си за предоставяне на данните чрез изпращане на имейл до електронен адрес: bg.office@cinegrand.com При оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съответния участник ще губи право на участие в Промоцията. Личните данни на участниците ще бъдат обработвани от Организатора за периода на Промоцията и срок от 6 месеца след това. Включвайки се в Промоцията, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани за цели свързани с Промоцията.  

XVI. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

41. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес cinegrand.bg за целия период на Промоцията.

42. С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Списък магазини на обекти – кино салони Cine Grand , участващи в промоционалната кампания   „УАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА iPhone 14. Купи двойно меню Cine Grand

Обекти

Адрес

CINE GRAND СОФИЯ РИНГ МОЛ

София, Sofia Ring Mall, бул. Околовръстен път 214, ет. 2

CINE GRAND ПАРК ЦЕНТЪР СОФИЯ

София, Park Center, бул. Арсеналски 2, ет.2