Политика за поверителност

Поверителност и Защита на личните данни

Уважаеми клиенти, 
Бихме искали да Ви информираме, че сме предприели необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни. Настоящата Информация обяснява целите и правните основания за обработка на личните Ви данни. Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент или друга заинтересована страна. Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, ние ще се отнасяме с тях с еднаква грижа. Настоящата Информация съдържа Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право. Настоящата Информация може да бъде изменяна от време на време. Измененията ще влязат в сила при публикуването на актуалната Информация за обработване на лични данни на адрес: www.cinegrand.bg Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Дружеството

Сини Гранд ЕООД е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 201720608 (наричано по-нататък „Сини Гранд“). Сини Гранд изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти. CINÉ GRAND е глобална филмова компания, основана през юни, 2010 г. от специалисти в развлекателната индустрия с повече от шест десетилетия опит в изпълнението, разработването и управлението на мултиплекси. Сини Гранд ЕООД е търговското наименование на българското дружество опериращо киносалони и заведения към тях в големи търговски центрове.

Данни за контакт

Ако имате въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля свържете се с нас на: телефон +359 87 891 3187 или bg.office@cinegrand.com

Цели на обработката на лични данни

Личните данни, събирани от Сини Гранд, могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни законни основания, както следва: 
3.1. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за спазването на правни задължения: 
a. Отчитане пред регулаторни и правителствени органи - за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството. 
3.2. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор 
a. Сключване на договори и изпълнение на договорни задължения от страна на Сини Гранд по искане на физически лица, чиито лични данни се обработват - за сключването на договор за продажба с клиент и изпълнение на договора чрез доставка на закупените от клиента продукти, на Сини Гранд са необходими определени лични данни за клиента (напр. пълно име, адрес, данни за контакт). Възможно е Сини Гранд да изисква допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са част от договора. 
б. Използване на продукт/ услуга - Сини Гранд обработва личните данни на клиентите по различни канали, с цел да осигури използването на придобитите продукти и услуги (например обработва данни за рекламация). 
3.3. Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента 
a. Директен маркетинг на продукти, предлагани от Сини Гранд: Предлагане на продукти, предоставени от Сини Гранд, както и участие в проучвания на продукти и услуги, предлагани чрез някой от каналите, вкл. търговски обекти, електронна поща, SMS, телефон, онлайн канали, участие в програма за лоялност. 
б. Индивидуален/ персонализиран директен маркетинг и сегментиране (профилиране) с търговски цели, включително използване на „Бисквитки/кукита (cookies)”: Създаване на профили на клиенти с цел предоставяне на нови, по-добри услуги и продукти, като се отчитат индивидуалните потребности на клиентите. Съгласието за обработката на лични данни съгласно настоящата точка 3.3 се предоставя от субекта на данните в специална Декларация за съгласие на Клиента. 
3.4. Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на администратора: 
a. Изпращане на съобщения за продукти и услуги - Сини Гранд обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез обаждания, имейли, SMS, писма и др. Съобщенията се отнасят само до вече използваните от клиента продукти и услуги; съобщенията не преследват маркетингови цели, нито съдържат нови оферти за услуги. 
б. Спорове - Създаване, упражняване или защита на права на Сини Гранд - Сини Гранд ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения. 
в. Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги - Сини Гранд използва личните данни на своите клиенти, за да подобри пазарната си позиция като предлага нови, по-добри и иновативни продукти.

Права на Субектите на данни

Всички субекти на лични данни имат следните права и могат да упражняват което и да е от тях лично или да изпратят писмо или електронна поща, адресирани до: Офис администратор, гр. София, бул. „Арсеналски“ №2, Парк център София, ет. 2 или на имейл: bg.office@cinegrand.com 
a. Право на достъп – По искане на Субекта на данни Сини Грандпредоставя информация за категориите лични данни свързани с него, които се събират и обработват, както и информация за целите на обработката, получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват и източниците на тези данни, освен в случаите, когато данните са били събрани директно от Субекта на данни. 
б. Право на коригиране, блокиране на обработката (ограничаване и/ или заличаване (изтриване)) – По искане на Субекта на данните, Сини Гранд ще коригира, изтрие или блокира обработката на лични данни, ако има случай, при който обработката не съответства на разпоредбите на законодателството. В такива случаи Сини Гранд уведомява всички трети лица, на които личните данни са били разкрити, относно всички случаи на корекция, заличаване или блокиране на обработката на лични данни на съответното лице. 
в. Право на преносимост на данни – Субектът на данни има право да получи личните си данни, които е предоставил на Сини Гранд, в общодостъпен, структуриран и машинно четим формат и има право да препраща/ прехвърля тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от страна на Сини Гранд като администратор на лични данни, на когото са предоставени данните, когато обработката на лични данни се основава на съгласие или договорно задължение или обработката на лични данни се извършва по автоматизиран начин. 
г. Право на възражение – Субектът на данни има право да подаде възражение срещу обработването на личните му данни, когато обработването на лични данни се основава на легитимния интерес на администратора. Сини Гранд ще разгледа възражението във възможно най-кратък срок от подаването му и ще уведоми писмено възразяващата страна за своето становище. След като разгледа възражението Сини Гранд по принцип прекратява обработването на личните данни на физическото лице и информира всички участващи страни, на които са прехвърлени данните, относно полученото възражение и предприетите мерки въз основа на него. Въпреки това, в някои случаи Сини Гранд може да има непреодолими законни основания да продължи обработването, дори след като е получено възражение от субекта на данни (например в случай на съдебно производство, мониторинг на измами и т.н.). В тези случаи Сини Гранд ще се свърже със Субекта на данни, който е подал възражението, за да изясни причините на Сини Гранд да продължи обработката на личните му данни. 
д. Право да оттегли даденото съгласие за обработка на лични данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето може да бъде подадено във формата на декларация. 
е. Право на подаване на жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на Сини Гранд във връзка с обработката на неговите лични данни. Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. Сини Гранд ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, Сини Гранд трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност. Ако желаете да получите повече информация или ако не сте съгласни със становището на Сини Гранд, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: www.cpdp.bg.

Видове обработени лични данни

Сини Гранд може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата идентичност, социалната идентичност или икономическата идентичност на субектите на данни. Данните могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от Сини Гранд при обслужването на клиента. 
5.1. Сини Гранд може да обработва различни типове данни в зависимост от целта на обработката, например: 
а. за да ви идентифицира: име, настоящ адрес; 
б. За да се свърже с Вас: телефонен номер, имейл, пощенски адрес. 
5.2. Публични данни и данни, получени от трети страни Сини Гранд понякога обработва публични данни, като информация, която е обект на задължение за разкриване, например ако сте назначен за управител или пълномощник на дружество или ако притежавате дружество. Сини Гранд може да получава също лични данни чрез трети лица, например чрез официални регистри, които носят отговорност за събирането на тази информация законно. Такива публични данни и данни, получени от трети лица, могат да бъдат подходящи и използвани за целите, посочени от Сини Гранд в тази Информация, за да се провери точността на информацията в нашата документация и да се подпомогне процесът на директни или индиректни маркетингови кампании. 
5.3. Местоположение Ако търсите онлайн магазин на Сини Гранд, вашето местоположение ще се използва за намиране на най-близката физическа локация, където Сини Гранд предлага своите продукти. Това е възможно, ако сте дали съгласието си за достъп до местоположението си. Сини Гранд изисква това съгласие, ако посетите определени страници на уебсайта. 
5.4. Изображения от охранителни камери Сини Гранд може да използва охранителни камери или да възложи на свои подизпълнители да ползват подобни камери в търговските обекти - киносалони. Сини Гранд спазва правните норми, отнасящи се до използването на охранителни камери. Ако има охранителна камера, ще бъдете информирани за това с ясно видим стикер. Изображенията, записани от охранителни камери се съхраняват за максимум 1 (един) месец. Изображенията могат да се съхраняват по-дълго, ако записаните изображения са подходящи като доказателство за определени сделки или за престъпление или нарушения, като доказателство за вреди или за идентифициране на нарушител на реда, свидетел или жертва.

Получатели на лични данни

Личните данни се обработват предимно от служители на Сини Гранд. Обработката на лични данни може да се извършва и от други лица във връзка с услугите, предоставяни на Сини Гранд. Всички тези лица имат валиден и обвързващ договор за обработка на лични данни, сключен със Сини Гранд. 
a. Администраторите на лични данни, на които Сини Гранд може да предава лични данни, включват: КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) КЗП (Комисия за защита на потребителите) 
б. Лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора. 
в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) Някои от посочените по-горе получатели могат да бъдат разположени извън ЕИП. Сини Гранд ще предава лични данни до държави извън ЕИП (трети страни), само ако са налице необходимите предпазни мерки за защита на личните данни съгласно местното и европейското законодателство и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава. Сини Гранд ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни във или извън ЕИП.

Продължителност на съхраняването на лични данни

Сини Гранд съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно вътрешните си правила. 
Общата продължителност за съхранение на лични данни и документи на клиенти/ потенциални (бъдещи) клиенти и сделки е пет (5) години след приключване на сделката и прекратяване на отношенията с клиента. 
Където Сини Гранд / „Сини Гранд ЕООД“ е посочено в тази Информация и в Декларацията за съгласие на клиента, трябва да се счита за дружеството Сини Гранд ЕООД, ЕИК 201720608 и неговите евентуални правоприемници в случай, че дружеството престане да съществува.