Общи условия

 1. Собственик на уеб сайта https://www.cinegrand.bg е „СИНИ ГРАНД” ЕООД, ЕИК 201720608, което дружество е доставчик на предлаганите на интернет сайта услуги.
 2. Интернет сайтът http://www.cinegrand.bg предлага за закупуване продукти на лица над 18 години. Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
 3. Когато посещават интернет страницата https://www.cinegrand.bg или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
 4. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог с възможност за закупуване на билети за различни видове филмови прожекции, които Потребителят може да закупи, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената цена при спазване на настоящите условия.
 5. Точно заглавие на филма и възрастовите ограничения за неговото показване се съдържат над всяка страница в процеса на резервация и закупуване на билет. Моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
 6. Административна такса– при закупуване на билети онлайн се дължи административна такса за обработка на клиентската поръчка и се заплаща от клиента за всеки закупен билет в размер, изрично посочен в онлайн платформата за продажба на билети на уебсайта на компанията.
 7. Забранено е влизането с животни, както и внасянето и консумирането на храни, напитки и вода закупени извън киното.
 8. Крайната цена на стоките в български лева, с включен ДДС.
 9. Потребителите приемат настоящите условия чрез попълване на изискуемите данни за покупка на избраните от тях билети. По този начин потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
 10. Преди сключване на договор за продажба от разстояние, потребителят изрично заявява, чрез попълването на съответните полета относно данни за доставка и начин на плащане, че разбира и приема, че сключва договор за покупко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него билети.
 11. Поръчката на билети се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри. Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи билетите. В поръчката автоматично се описват избраният филм, денят и часът на прожекцията, избраният киносалон, както и избраните от потребителя места в салона и категория билети (редовен или намален).
 12. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да внесе корекции в поръчката.
 13. Оформянето на поръчката се извършва чрез изпращане на заявка за покупка, посредством завършване на процедурата по плащане на избраните билети. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
 14. Потребителят няма право на отказ от така сключеният договор, съгласно изричната разпоредба на чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите. Стойността на билетите не подлежи на възстановяване, замяна или промяна, съгласно чл.57, ал.12 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) с изключение на случаите на не състояла се по технически или други причини прожекция.

 15. Сайтът https://www.cinegrand.bg ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „СИНИ ГРАНД” ЕООД.
 16. „СИНИ ГРАНД” ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове -kzp.bg
 17. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr
 18. 1. Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
  2. Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на  уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.
  3. Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.